Mediació familiar

Àmbit familiar

Quant al context familiar, pot ser apropiat recórrer a mediació en els següents casos:

Separació

Quan els cònjuges es plantegin resoldre de manera consensuada com es relacionaran els diferents membres de la família, qui i com es farà càrrec de les diferents responsabilitats, com es distribuiran els béns materials i les obligacions econòmiques, en funció de les característiques de cada cas.

Relacions complicades

Tant a nivell intergeneracional, és a dir, entre pares i fills, com entre germans. Freqüentment, s’aplica en casos de disputes per herències.